1.   Het privacy beleid van Closure

Dit is het privacy beleid van Closure. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze Gebruikers. Closure respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze service transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. In dit privacy beleid kunt u lezen welke gegevens Closure van u verwerkt en waarom Closure dit doet.

Door onze Website en/of App te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien u niet met ons privacy beleid akkoord gaat, wordt u verzocht de Website en/of App niet te gebruiken en dit aan ons te melden.

2.   Definities

In ons privacy beleid hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

App: de webapplicatie van Closure
Gebruiker: iedere gebruiker van de Website c.q. de App.
Closure: de verantwoordelijke voor de website en de bijbehorende App is de besloten vennootschap Closure B.V., gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70792828.
Website: de website van Closure, www.closure.nl.

3.   Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze Gebruikers die via de Website en/of App persoonsgegevens verstrekken aan ons. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:

  • Bij een bezoek aan de Website of bij gebruik van de App verwerken wij uw technische gegevens, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek om de functionaliteiten van de Website en/of App te bieden (“Bezoekgegevens”).
  • Voor een verzoek om (nadere) informatie verwerken wij de daarvoor door u verstrekte contactgegevens, zoals naam en e-mailadres.
  • Om een aanvraag te plaatsen via de App bent u verplicht de hiervoor benodigde gegevens te verstrekken, zoals de abonnementen, contracten en/of (social media) accounts die u wilt beëindigen en/of overzetten, de overlijdensakte en de persoonsgegevens van de overleden persoon. Daarnaast vragen wij om uw contactgegevens en uw financiële gegevens ter identificatie.
  • Om een persoonlijk account aan te maken, bent u verplicht uw (volledige) naam, e-mailadres en wachtwoord te verstrekken.
  • Om een goede service bieden als wij u te woord staan via verschillende kanalen, zoals website, email, telefoon, verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met Closure over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden. Zo kunnen we snel reageren als u contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen.

De verstrekte persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

Wij kunnen de persoonsgegevens tevens gebruiken om onze Gebruikers op de hoogte te stellen van onze producten, diensten en/of activiteiten die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met ons via info@closure.nl.

Wij kunnen verder de Bezoekgegevens alsmede andere persoonlijke gegevens van onze Gebruikers (in geanonimiseerde vorm) gebruiken voor (i) statistische analyses en rapportages van het bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op onze Website en App en (ii) het analyseren en verbeteren van gebruik van de Website en App.

4.   Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Closure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren.

5.   Verstrekking van uw gegevens aan derden

Closure verstrekt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Closure de vereiste technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is.

6.   Google Analytics

Wij maken in het bijzonder gebruik van Google Analytics voor analyse en verbetering van het gebruik van de Website [en App]. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google mag de via hun cookies verzamelde informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens (een van) hen verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk en sluiten alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

7.   Beveiliging en fraudebestrijding

Closure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Closure maakt gebruik van een betrouwbaar encryptie-protocol (SSL) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ondanks dat wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer. Als u aanwijzingen heeft van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@closure.nl.

Closure is verder als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70792828

Telefoon: 030-7439767
E-mailadres: info@closure.nl

8.   Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

In uw account kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze corrigeren of verwijderen. Wilt u weten of alle andere gegevens die Closure van u heeft ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt bij ons hiertoe een verzoek toesturen naar info@closure.nl onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs.

9.   Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Daarom worden Gebruikers aangeraden het privacy beleid regelmatig op de Website en/of App te controleren. Voortgezet gebruik van de Website en/of App na wijziging(en) houdt in dat u akkoord gaat met ons gewijzigde privacy beleid.